เชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นหลักสูตรที่สอนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ PDF เป็นรูปแบบสำหรับผลิต e-book หลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกมาแล้ว 15 รุ่น ซึ่งเป็นบุคคลากรที่อยู่ในหน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน
ดำเนินการสอน และจัดหลักสูตรโดย: อ. ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และทีมงาน ใช้หลักสูตรของ Adobe in Classroom ระยะเวลาในการฝึก 4 วัน

รุ่นที่ 16 วันที่ 10-13 กรกฎาคม 50

ขอบเขตเนื้อหา
- การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Reader 8.0
- การสร้างเอกสาร PDF โดยตรงจาก Acrobat, การสแกนและแปลงไฟล์
- การสร้างเอกสาร PDF จากโปรแกรม Microsoft Word/PowerPoint/Excel
. การเชื่อมโยง การสร้าง Article การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร PDF
- การใส่ปุ่มลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- กำหนดลักษณะของการแสดงผลข้อมูล
- การกำหนดความปลอดภัยในเอกสาร PDF
. การสร้างและการใช้ลายเซ็นต์ดิจิตอล
. การค้นหาคำและประโยคภาษาไทยในเอกสาร PDF
- แนะนำการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียง
- การใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงในไฟล์ PDF
- การสร้าง การจัดการไฟล์ PDF ด้วยOrganizer
- การใช้คำสั่ง Digital Editions
. เพื่อสร้างห้องสมุดโดยแบ่งตาม Catagory Accessibility
- การสร้าง Auto Run การบันทึก CD-Rom
- ฝึกปฏิบัติสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ
- ควรมีความรู้พื้นฐาน การใช้โปรแกรม Windows และ Microsoft Office
- ควรเป็นผู้ปฏิบัติี้งานด้านนี้

 

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8822 ต่อ 223-229, 0-2942-8831
โทรสาร 0-2942-8830 กด 0, 0-2942-8708 (ในวันเวลาราชการ) เข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/trbk/personal/main.html

 

 

ปิดหน้าต่างนี้