การสร้าง Dynamic Stamp ขึ้นมาใช้เอง

Dynamic Stamps: เป็นตรายางดิจิทัล ที่สามารถกำหนดให้มีการเปลี่ยนข้อมูลในตรายางได้ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ตรายาง, ข้อมูลวัน และเวลา เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : Dynamic Stamps มีการใส่มาครั้งแรกใน Acrobat 6. สำหรับขั้นตอนการสร้างที่นำเสนอนี้เป็นการกำหนดใช้สำหรับ Acrobat 8, แต่ขั้นตอนโดยรวมทั้งหมดจะเหมือนกันกับ Acrobat เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้
หมายเหตุ: ต้องใช้ เครื่องมือ Text Field form ซึ่งนั่นหมายถึง คุณจะต้องใช้ Acrobat Professional เพื่อทำการสร้าง dynamic stamp.

สร้าง dynamic stamp ขึ้นมาใช้เอง ใน Acrobat

รูปที่ 1. เป็นการใช้ dynamic stamp ใน Acrobat 8 Professional.

ตรายางแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ จะประกอบไปด้วย รูปภาพของ stamp และ Text Form Field กับ JavaScript ทำการสร้างข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ (ดู รูปที่ 2).

รูปที่ 2. ตรายางแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ consists ของรูปภาพ PDF และ Text Form field กับ JavaScript


dynamic stamp ของคุณสามารถที่จัดเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่ง จากใน 2 ตำแหน่ง สำหรับ Acrobat 8 ใน Windows:
• [install directory]\plug_ins\Annotations\Stamps\[language] (ดู รูปที่ 3)
• [user directory]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Stamps

รูปที่ 3. ตำแหน่งของ PDF ที่บรรจุค่าตั้งต้น dynamic stamps ใน WindowsXP


• สำหรับ Acrobat 6, ให้ดูใน C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU
• สำหรับ Acrobat 7, ให้ดูใน C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU
• บน Mac OS X, ให้ค้นหาคำ “Acrobat User Data” และจากนั้นเข้าไปดูที่ folder ที่เก็บ Stamps.


ขั้นตอนเพื่อทำการสร้าง stamp ของคุณขึ้นมาใช้เอง


ขั้นตอนที่ 1
เลือก Comments > Comments & Markup Tools > Stamps > Create Custom Stamp.


ขั้นตอนที่ 2
เลือกไฟล์ที่คุณต้องการที่จะสร้าง stamp ขึ้นมาใช้ใหม่. stamp สามารถสร้างได้จากรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย PDF, กราฟฟิค (*.tif, *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png, *.pcx), ไฟล์ native ของเอกสาร Microsoft Office (*.doc, *.xls, *.ppt), ภาพวาดจาก AutoCAD(R) , หรือจากหน้า HTML . วิธีที่จะแสดงรูปแบบไฟล์ทั้งหมด ให้เลือก File > Create PDF > From File และเช็คที่รายการ Files of Type.

รูปที่ 4: รายการของรูปแบบไฟล์ สามารถที่จะทำการแปลงไปเป็น Acrobat stamp อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3
สร้าง หรือเลือกกลุ่ม (Category) และชื่อ (Name) สำหรับ stamp ของคุณ. (ดู รูปที่ 4).

รูปที่ 5. stamp ที่คุณสร้างขึ้น กับกลุ่ม และชื่อใหม่

เมื่อคุณคลิกปุ่ม OK, stamp ของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติใน ที่สำหรับบรรจุข้อมูลของโปรแกรม (c:\Documents and Settings\login name\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Stamps)
ชื่อที่ถูกต้องของ PDF stamp ถูกสร้างจากการแปลงด้วย Acrobat . ในตัวอย่างนี้, ชื่อไฟล์เป็น mkWXAu6ok-vDmYeXdpd4EB.pdf.
(ห มายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ใหม่ถ้าคุณต้องการ.)


ขั้นตอนที่ 4
เปิดไฟล์ Dynamic.pdf ที่อยู่ใน folder > Acrobat 8\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language] และให้เข้าไปยังหน้าที่บรรจุการสร้างตัวอักษรอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น Revised ที่อยู่บนหน้า 1.


ขั้นตอนที่ 5
เลือกเครื่องมือ Text Field จากเครื่องมือ Tools > Forms > Text Field . เลือก text field บน stamp และทำากร copy มัน

รูปที่ 6. Form field ในค่าอัตโนมัติของ Revised dynamic stamp และ JavaScript

ขั้นตอนที่ 6
เปิดไฟล์ PDF ที่บรรจุ Stamp ของคุณที่สร้างไว้ และทำการ paste ข้อมูล text form field, ซึ่งจะประกอบไปด้วย JavaScript ที่แสดงข้อมูลซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใน stamp (อาทิเช่น วันที่)
ขั้นตอนที่ 7
ทำการจัดเก็บ (Save) ไฟล์ PDF. ตอนนี้ คุณก็จะมี dynamic stamp ที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่ เอาไว้ใช้งานแล้ว

รูปที่ 7. สุดท้าย คุณก็จะได้ stamp ที่สร้างขึ้นมาใหม่

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้