ผู้เรียบเรียง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

10 ปัญหาที่พบมากที่สุดในการสร้างไฟล์ PDF
1. ภาพความละเอียดต่ำ
2. ฟอนต์ไม่ฝัง
3. Color Space ผิดพลาด
4. ข้อมูล Trim หรือ Bleed ไม่ถูกต้อง
5. ปัญหาจากไฟล์ Native <hairline, gradients)
6. สีพิเศษใช้ชื่อผิด หรือการแปลงสี Spot ไปเป็น Process (CMYK)
7. มีการบีบอัดมากเกินไป ( ทำให้คุณภาพลดลง )
8. ขนาดของหน้าไม่ถูกต้อง
9. วัตถุที่ใช้ Transparency
10. ICC Profile ไม่ถูกต้อง
** ข้อมูลจากการสำรวจผู้ใช้ไฟล์ PDF สำรวจโดยนิตยสาร Seybold เมื่อปี 2004

แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ไฟล์ PDF ที่ถูกต้อง
Preflight : ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งก่อนการสร้าง และหลังจากสร้างไฟล์ PDF สามารถตรวจเช็ค และซ่อมข้อผิดพลาดได้ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมาให้พร้อมกับตัวโปรแกรมสร้างไฟล์งาน หรือเครื่องมือที่ทำหน้าที่เฉพาะในการตรวจเช็ค ซึ่งเป็นโปรแกรมจากบริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในตรวจเช็คปัญหาของการสร้างไฟล์สำหรับงานเตรียมพิมพ์ และตรวจเช็คไฟล์ PDF

: เครื่องมือ Preflight ข้อมูลที่เป็นไฟล์แบบ Native
- คำสั่ง Preflihgt ที่มีอยู่ในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น InDesign, PageMaker
- โปรแกรม Markzware FlightCheck โปรแกรม Gluon QC

: เครื่องมือ Preflight ข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF
- Markzware FlightCheck
- Adobe Acrobat Pro 6.0, 7.0
- Enfocus Pitstop Pro, Pitstop Server
- Quite's Revealing & Quite a Box of Tricks

ปัญหาภาพความละเอียดต่ำ
: สาเหตุของการสูญเสียความละเอียด
- ภาพความละเอียดสูงในโปรแกรมจัดหน้า สามารถเปลี่ยนเป็นภาพความละเอียดต่ำในไฟล์ PDF ได้ เพราะใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องในการแปลงไฟล์ หรือกำหนดเงื่อนไขไม่ถูกต้องในขั้นตอนสร้างไฟล์ PDF เช่น เลือก JobOptions ใน Distiller เป็น Screen, eBook (Acrobat 5) หรือ Smallest File Size, Standard (Acrobat 6 และ 7)
- บางครั้งภาพที่ใช้มีความละเอียดต่ำอยู่แล้ว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ < กรณีนี้ ต้องส่งกลับไปให้ผู้ออกแบบแก้ไขเอง >

: เรียกใช้ OPI ผิดพลาด ( OPI = Open Prepress Interface)
- กำหนดเลือกใช้ OPI ในสร้างไฟล์ PDF เมื่อไม่ได้ใช้กระบวนงานแทนที่ภาพความละเอียดสูง จะทำให้มีปัญหา ( โปรแกรม Distiller > JobOptions > แถบ Advance > ภายใต้คำสั่ง DSC) ดังนั้น จึงต้องยกเลิกคำสั่งนี้ ถ้าไม่ได้ใช้ระบบ OPI ในการบวนงานเตรียมพิมพ์
- การเลือก OPI ในคำสั่ง Print จาก Quark ทำให้ได้ภาพความละเอียดต่ำในไฟล์ PDF

: ปัญหาภาพ DCS และความละเอียด ( DCS = Desktop Color Separation)
- ไฟล์ DCS ทำงานได้ไม่ดีในไฟล์แบบ Composite จะทำให้ได้เฉพาะภาพความละเอียดต่ำในไฟล์ PDF
- โปรแกรม Quark จะมี Xtension ที่ชื่อว่า SmartXT จะทำหน้าที่ download ข้อมูลภาพ DCS ความละเอียดสูงที่ใช้ใน Quark ในระหว่างสั่งพิมพ์เป็น PostScript
- ไฟล์ DCS จาก Photoshop ใช้ร่วมกับ InDesign CS ทำให้ได้ภาพความละเอียดสูงใน PDF
- DCS Merger เป็นซอฟต์แวร์ ทำการรวมข้อมูลความละเอียดสู่งไปเป็นไฟล์ DCS ที่สามารถใช้ในกระบวนงานแบบ Composite ซึ่งจะ สามารถสั่งรวมไฟล์ก่อน ที่จะนำภาพไปใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดหน้า

: การบีบอัดภาพใน Distiller
- Acrobat Distiller มีตัวเลือกหลากหลายในการบีบอัดภาพ การเลือกวิธีการบีบอัดที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการสูญเสียความละเอียดของภาพได้ ตัวเลือกในการบีบอัดภาพ มีดังนี้ ZIP, JPEG, JEPG2000 ( เฉพาะ PDF 1.5), CCITT Group 3 or 4, Run Length
- การบีบอัดแบบ JEPG: เป็นการบีบอัดแบบสูญเสียข้อมูล
- การบีบอัดแบบ JPEG แบบ Medium หรือ Lower จะเพิ่มจุดที่พื้นขาวด้วย
- ไฟล์บีบอัดมาก ภาพก็จะสูญเสียรายละเอียดมาก

: การสุ่มตัวอย่างภาพ
-จะเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ย และการลบ Pixel จากภาพ Raster < เป็นผลให้ขนาดของไฟล์เล็กลง >
-ตัวเลือกใน Distiller: < Average Dowdsampling, Subsampling และ Bicubic Downsampling >

Color Space ผิดพลาด
มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา
- สร้างงานจากโปรแกรม และกำหนดค่าสีเป็น RGB
   - ตัวหนังสือใช้ RGB แทนที่สีดำ
   - สีของภาพทั้งหมดใช้ RGB แทนที่จะใช้ CMYK
- การแปลงค่าสี Spot ไปเป็น RGB หรือ CMYK
- การแปลงค่าสี RGB ไปเป็น CMYK โดยใช้ ICC Profile ไม่ถูกต้อง

ประเด็น ตัวอักษรสี RGB ไปเป็นสีดำ , ภาพสี RGB ไปเป็น CMYK
- ผู้ใช้จำนวนมาก นำโปรแกรม MS Office มาใช้ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งเมื่อสร้างไฟล์ PDF จะได้ไฟล์ใน Mode RGB เพราะ Windows บางเวอร์ชั่น ระบบ Driver ยังไม่รองรับ CMYK
- สร้าง PDF จาก MS Office ตัวหนังสือดำ เกิดจากการผสมของสี RGB และภาพก็จะเป็น RGB ถึงแม้ว่าไฟล์ต้นจะเป็น CMYK หรือ Spot
- อุปกรณ์ Output บางรุ่น จะทำหน้าที่แปลงค่าจาก RGB เป็น CMYK อัตโนมัติ < เมื่อทำการ Convert มาเป็น CMYK จะทำให้เกิดปัญหา ตัวหนังสือสีดำ จะพิมพ์อยู่บนเพลท 4 สี ที่เรียกว่า ดำ 4 เม็ด กรณีนี้จะต้องใช้ Plug-in Pitstop เพื่อแก้ดำ 4 เม็ด เป็นดำเดียว >

วิธีการหลีกเลี่ยงตัวหนังสือสีดำ ที่เกิดจากการผสมของสี RGB
- ติดตั้ง AdobePDF ( หรือ Distiller) ให้เป็น Default Printer ถ้าใช้ระบบ Windows ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
   < เลือกกำหนดที่ Printer and Faxs >
   < Right-Click ที่สัญลักษณ์ AdobePDF เลือก Set As Dafault >
- Right-Click ที่สัญลักษณ์ Adobe PDF เลือก Properties
   < ที่แถบ Setting เลือก Convert Gray text to PostScript Gray >
      - กรณีนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่น่ากลัว “ ตัวหนังสือสีดำที่เกิดจาการผสมสี RGB” เป็นปัญหาที่เกิดจากไฟล์งานที่สร้างขึ้นมาจาก โปรแกรมชุด MS Office
      - สำหรับ AdobePDF Printer จะกำหนดค่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
      - ถ้ายังใช้ Distiller Printer จะต้องตั้งค่านี้ใหม่

ประเด็น PDF ที่สร้างจาก OS X “Save as PDF” อาจจะเป็นสี RGB
- ถ้าใช้คำสั่ง Save as PDF ที่อยู่ในคำสั่ง Print ภายใต้ Mac OS X จะได้สี RGB ในไฟล์
- สามารถใช้ ColorSync Utility เพื่อสร้าง filters ให้ไปนำเอาสี CMYK มาใช้ เมื่อมีการ Save as PDF

ทำอย่างไร ? เมื่อต้องการซ่อม “ ความเสียหายของสี RGB” ใน PDF
- ใช้โปรแกรม Quite a Box of Tricks, Enfocus Pitstop Pro, SuperColor, iQueue, GMG Camflow
- หรือนำไฟล์ PDF ไป Place ใช้ใน InDesign CS และควบคุมมันจากวิธีต่อไปนี้
- กำหนด Working Color Spaces (RGB เลือกเป็น sRGB และ CMYK เลือก SWOP หรือระบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องการ )
- Export PDF ไปเป็นค่าสี CMYK ตามที่ได้เลือกไว้ เช่น SWOP, Euro หรือ Japan
- ไม่ต้องฝัง ICC profiles

ปัญหาฟอนต์ < no font = bad font >
“ ฟอนต์ Courier เป็นฟอนต์ที่ทุกคนไม่ต้องการ ”
: ฟอนต์ที่ไม่สามารถฝังในไฟล์ PDF
- ฟอนต์ Times, Helvetica
- ฟอนต์ที่มีการ Protect
- ฟอนต์ Type 3
- ฟอนต์ TrueType และ OpenType บางฟอนต์ < ถ้าเครื่อง Output ไม่รองรับฟอนต์ TrueType สามารถสั่ง Covert ไปเป็น Type 1 ไดั >
- ฟอนต์ CID (Double Byte)
* การฝังฟอนต์แบบ Subset ไม่สามารถแก้ไขได้

: เกี่ยวกับ CID Font
- RIP จะต้องเป็น PostScript 3 หรือ PDF 1.3 RIP
- บางร้านแยกสี ไม่รับไฟล์ PDF ที่มี CID Font
- InDesign จะฝัง CID Font ตลอดเวลา
  < แนะนำให้แก้ปัญหา CID Font โดย Save As ไฟล์ PDF ไปเป็น PS
  < ทำ Transparency flatten และเลือก Covert all Text to Outline
  < ทำให้การ Distill ใหม่ “ ฟอนต์ทั้งหมดจะจากเราไป แต่รูปทรงยังคงอยู่ ”

: ทำการฝังฟอนต์ที่ไม่ได้ฝังอยู่ในไฟล์ PDF
- เลือก Embedded and Reference
  - Save As เป็น PostScript : ที่ Setting > General: Font Inclusion
  - Embedded นำฟอนต์จาก PDF ไปใส่ใน PS
  - Referenced นำฟอนต์จาก System ไปใส่ใน PS
  - นำไฟล์ PS ไป Distill ให้เป็นไฟล์ PDF อีกครั้ง

ประเด็นปัญหา Overprint
- ใน Acrobat เปิด “Overprint Preview” จะทำให้มองเห็นส่วนต่าง ๆ ที่มีการกำหนด Overprint ไว้ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน สามารถที่จะตรวจสอบการใช้ Overprint ได้ก่อนที่จะนำงานไป Output เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
- พริ้นเตอร์บางชนิดไม่รองรับ Overprint

วิธีแก้ปัญหา :
- สิ่งพิมพ์จาก Acrobat 6.0 หรือ Acrobat 7.0 กำหนด Simulate Overprinting เลือก Output > Simulate Overprinting ที่อยู่ในคำสั่ง Advanced ใน dialog box ของ Print
- หรือสั่ง Distiller เป็น PDF ใหม่ หลังจาก Save As เป็น Postscript พร้อมเลือก Simulate Overprinting การทำ Simulate Overprinting จะปรากฏบนพริ้นเตอร์สีทุกรุ่น < ต้องเป็นการอุปกรณ์ Output แบบ Composite > ไม่แนะนำใช้วิธีนี้สำหรับ Separation

เกี่ยวกับขนาดของหน้างาน
- ข้อมูลที่สำคัญ : ขนาดของหน้างานที่ต้องพิมพ์ หลังจากการพับ และการเจียน
- Crop mark เป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ขอบเขตของขนาด
- ซอฟต์แวร์จะให้ความสำคัญกับตัวเลขของ TrimBox ( ขนาดเจียน )
- ขนาดเป็นองค์ประกอบสำคัญ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประกอบหน้า ( imposition)
- ไฟล์ PDF ส่วนมาก จะยึดถือเอา TrimBox = MediaBox ( คำนวณเอาจากขนาดกระดาษ )
   : คุณสามารถดูรายละเอียขดของขนาดต่าง ๆ ได้จากคำสั่ง Crop Page
   : หรือกำหนดให้แสดงพื้นที่ของขนาดต่าง ๆ โดยเลือกคำสั่ง Preferences > Page Display > Display art, trim, Bleed box

เกี่ยวกับ Transparency
- Transparency มีอยู่ในโปรแกรมหลาย ๆ ตัวของ Adobe ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน < Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat >
- ไฟล์ PDF 1.4 รองรับ Transparency
- เพื่อแก้ปัญหา Transparency จะต้องใช้เทคนิคของการ Flantten
- กรณีไฟล์ PDF ที่ยังไม่ได้ทำการ Flatten จะสามารถควบคุมได้ ดังนี้
  : การค้นหา และแก้ไข Text
  : เปลี่ยนแปลงค่าสี ( Spot ไปเป็น Proces)
  : ทำ Trapping
  : แก้ไขภาพ
- การทำ Flantten จะทำให้เวลาของการ RIP ดีขึ้น < RIP ไม่ต้องทำการ Flantten อีก >
- RIP ส่วนมากไม่ชอบวัตถุที่ใช้ Transparency

การแก้ปัญหา
: สั่งพิมพ์โดยตรงจาก Acrobat 6.0 ที่ Advance เลือก Transparency Flattening
: กำหนดความละเอียดสูงสุดหรือ นำไป Place ใน InDesing CS และ Save as เป็น PDF 1.3

สำหรับ สมาชิก PMP เร็วๆนี้ ท่านจะสามารถ download เอกสารเกี่ยวกับ 10 ปัญหาการสร้างไฟล์ PDF และแนวทางการแก้ปัญหาชุดสมบูรณ์ เป็นรูปไฟล์ PDF พร้อมภาพประกอบ ขนาด A 4 เหมาะสำหรับงานพิมพ์ on-demand เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบผ่าน email

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้