Print Production Tool Highlight
แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นคุณสมบัติใหม่ใน Acrobat 7.0 เครื่องมือที่แนะนำ เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือ Print Production Tool in Acrobat 7 ที่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ และจัดจำหน่าย ( On Demand Printing)

 Fix Hairlines
เป็นเครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยนขนาดของเส้น กรณีที่ขนาดของเส้นบางมาก ๆ จะเรียกกันว่าเส้น Hairlines ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับการพิมพ์ ดังนั้นถ้ามีเส้น Hairlines อยู่ในไฟล์ PDF คุณสามารถที่เปลี่ยนให้เส้นมีขนาดที่หนาขึ้นได้ โดยใช้เครื่องมือ Fix Hairlines

หมายเหตุ เส้นลายอาร์ตที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ จะต้องเป็นเส้นแบบ Vector Graphic เท่านั้น ( เช่น ลายเส้นที่สร้างจาก Illustrator) หากเป็นเส้นแบบ Raster Graphic (Bitmap) จะไม่สามารถใช้คำสั่ง Fix Hairlines เพื่อเปลี่ยนแปลงได้

เครื่องมือ Fix Hairlines ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเส้น Hairlines ที่ใช้อยู่ฟอนต์ Type 3 (Include Type3 fonts) และ Postscript Pattern (Include Patterns) กรณีการเพิ่มขนาดเส้น Hairlines ให้กับฟอนต์ Type 3 ควรจะมีการตรวจสอบให้ดีเพราะ อาจจะทำให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีการขยายไม่เท่ากัน ถ้าคุณไม่แน่ใจไม่ควรเลือกคำสั่งนี้

วิธีใช้
1. เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการเปลี่ยนขนาดของเส้น
2. เลือกเมนู Tool > Print Production > Fix Hairlines... หรือคลิ๊กเลือกที่รูปสัญลักษณ์ fix hairlines บนแถบเครื่องมือ Print Production ( กรณีที่มีกำหนดให้ชุดเครื่องมือ Print Production แสดงอยู่บนแถบเครื่อง )
3. จะปรากฏ dialog box ของ Fix Hairlines ขึ้นมา กำหนดเงื่อนไขเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของเส้น ตามต้องการ


สัญลักษณ์ fix hairlines

ส่วนของ Hairlines
- Narrower than or equal to = ช่องกำหนดขนาดความกว้างของเส้น ที่มีขนาดน้อยกว่า หรือเท่ากับ
- Replace with = ช่องกำหนดขนาดของเส้น ที่จะนำมาเปลี่ยนใช้แทน
- Units = กำหนดหน่วยวัด
- Include Type3 fonts = ถ้าเลือก ให้ทำการเปลี่ยนขนาดเส้นของฟอนต์ Type3 ( เป็นฟอนต์ PostScript ชนิดเก่า ปัจจุบันมีการใช้น้อยมาก สำหรับ PDF แล้วไม่รองรับฟอนต์ Type3 แต่จะรองรับฟอนต์ Type1)
- Include Patterns = ถ้าเลือก ให้ทำการเปลี่ยนขนาดเส้น ที่มีการสร้างขึ้นจาก Patterns

ส่วนของ Page Range
- All pages in document = เปลี่ยนขนาดเส้นทุกหน้าในเอกสาร PDF
- Current page = เปลี่ยนขนาดเส้นเฉพาะหน้า ที่กำลังเปิดอยู่
- Page range = ระบุหน้าที่ต้องการเปลี่ยนขนาดเส้น
- คลิ๊ก OK เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้น

ข้อควรระวัง
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นแล้ว ไม่สามารถใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้น จะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อปิดไฟล์ PDF และไม่ต้องมีการ Save
- ตัวอักษร ที่มีการ Create Outline ( เปลี่ยนข้อมูลฟอนต์เป็นกราฟิคแบบเวคเตอร์ ) เมื่อใช้คำสั่ง Fix Hairlines เส้นของตัวอักษร จะถูกเปลี่ยนไปด้วย

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้