DB Fonts Family


1. การขายสิทธิในการใช้สำหรับผู้ประกอบการออกแบบสื่อ, ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์

รายละเอียด การขายสิทธิในการใช้
(1 ชุด/5 เครื่อง เพื่อความเป็นธรรม ใช้จำนวนเครื่องสะท้อนขนาดองค์กร)

 • Advertising Agency
 • Graphic Design Firm
 • Production House (ผลิตงานโฆษณา, รายการทีวี ฯลฯ
 • สำนักพิมพ์ (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 • องค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร
 • หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

 

ราคาจำหน่าย

ชุดที่ 1 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 2 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 3 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 4 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 5 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 6 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดที่ 7 ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดพิเศษ DB Soda X ราคา 3,210 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดพิเศษ DB Helvethaica X ราคา 5,350 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดพิเศษ Moment X ราคา3,210 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
ชุดพิเศษ Euro Thai & Euro Tect X ราคา3,210 บาท/1 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง

*** สำหรับผลิตนิตยสาร, วารสาร กรุณาสั่งซื้อแยกตามรายหัวเรื่อง โดยระบุชื่อนิตยสาร, วารสารลงในใบสั่งซื้อ ***

หมายเหตุ : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
*** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

เงื่อนไขส่วนลดสำหรับลูกค้า

- เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 5%
-
เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 10%
- เมื่อมียอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 20%
** ยอดสั่งซื้อรวมคำนวณราคาก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

 • ฟ้อนต์ 1 ชุด สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง, ไม่จำกัดระบบปฎิบัติการ โดยคำนวณตามจำนวนเครื่องทั้งหมดขององค์กร
 • ไม่อนุญาติให้ copy font ให้กับองค์กร, บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 • ไม่จำกัดประเภทของงานที่นำไปใช้แต่อย่างใด
 • ไม่มีอายุการใช้งาน แต่สามารถอัพเดตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาอนาคตได้

2. การขายสิทธิในการเผยแพร่ (ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

 • ผู้ผลิตนิตยสาร, วารสารที่ใช้แบบตัวพิมพ์เป็น Identity เป็นมาตรฐานสม่ำเสมอ เพื่อกลุ่มเป้าหมายจดจำง่าย
  ราคาฟ้อนต์ละ 10,700 บาท ต่อนิตยสาร 1 หัวเรื่อง (รวม VAT 7% แล้ว)
 • องค์กรเอกชน
  (ทั้งที่มีฝ่ายผลิตสื่อภายในองค์กร หรือไม่ก็ตาม) ที่ใช้ตัวพิมพ์เข้าข่ายดังนี้
  ใช้แบบตัวพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของ Brand Identity เป็นมาตราฐานสม่ำเสมอในหลายสื่อหลายโอกาส เพื่อกลุ่มเป้าหมายจดจำง่าย
  ราคาฟ้อนต์ละ 53,500 บาท ต่อ 1 Brand (รวม VAT 7% แล้ว) (รวมทุกสไตล์ ทั้งหนา เอน ถ้ามี)
 • องค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ฟอนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนต์, DVD, CD, Internet ฯลฯ
  ราคาชุดละ 107,000 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)

*** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดพิเศษ DB EuroThai & EuroText X จำนวน 11 แบบตัวพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB EuroThai X Light
- DB EuroThai X
- DB EuroThai X DemiBold
- DB EuroThai X Bold
- DB EuroThai X Light Extended
- DB EuroThai X Extended
- DB EuroThai X DemiBold Extended
- DB EuroThai X Bold Extended
- DB EuroText X Light
- DB EuroText X
- DB EuroText X Bold

คลิกเพื่อดูตัวอย่างฟ้อนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

ราคา Unicode font ชุดพิเศษ EuroThai & EuroText X ราคาชุดละ3,210 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )
การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดพิเศษ DB Moment X จำนวน 14 แบบตัวพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB Moment X UltraLight
- DB Moment X UltraLight Italic
- DB Moment X Thin
- DB Moment X Thin Italic
- DB Moment X Light
- DB Moment X Light Italic
- DB Moment X Regular
- DB Moment X Italic
- DB Moment X Medium
- DB Moment X Medium Italic
- DB Moment X Bold
- DB Moment X Bold Italic
- DB Moment X Back
- DB Moment X Back Italic


คลิกเพื่อดูตัวอย่างฟ้อนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

ราคา Unicode font ชุดพิเศษ DB Moment X ราคาชุดละ3,210 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )
การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดพิเศษ เฮลเวไทยก้า
Helvethaica
จำนวน 56 แบบตัวพิมพ์
มีหลายน้ำหนัก
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X
และ Windows XP
ตัวอย่างเช่น

- DB Helvethaica X UltraLight Condensed
- DB Helvethaica X Thin Condensed
- DB Helvethaica X Light Condensed
- DB Helvethaica X Black Condensed
- DB Helvethaica X UltraLight Extended
- DB Helvethaica X Medium
- DB Helvethaica X Black
- DB HelvethaicaMon X
- DB HelvethaicaMon X Condensed


ราคา Unicode font ชุดที่ 5 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) ชุดพิเศษ Helvethaica

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode DB X ชุด 7 จำนวน 10 แบบตัวพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB ChokeChai X
- DB DoReMi X
- DB EE Stroke X
- DB Gill Siam X
- DB Impacto X
- DB Ivory X
- DB Kakabaht X
- DB Manit X
- DB OffRoad X
- DB PuiMake X


คลิกเพื่อดูตัวอย่างฟ้อนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

ราคา Unicode DB X ชุด 7 ราคาชุดละ5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )
การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode DB X ชุด 6 จำนวน 9 แบบตัวพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB AdmanRounded X
- DB AdmanSprayed X
- DB CoolLetter X
- DB Dutchani X

- DB Komol X
- DB PhoenJit X
- DB TongSiam X
- DB YeePun X
- DB YeePunJung X
- DB Zair X


คลิกเพื่อดูตัวอย่างฟ้อนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

ราคา Unicode font DB X ชุด 6 ราคาชุดละ5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )
การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดที่ 5 จำนวน 11 แบบตัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB ComBork X (ดีบี คำบอก)
- DB Embossiam X (ดีบี เอ็มบอสสยาม)
- DB HunSa X (ดีบี หรรษา)
- DB Jua X (ดีบี จั่ว)
- DB Morradok X (ดีบี มรดก)
- DB NoonWow X (ดีบี นูนเว้า)
- DB PenThai X (ดีบี เป็นไทย)
- DB Valithip X (ดีบี วลีทิพย์)
- DB PongPat X (ดีบี พงษ์พัฒน์)
- DB Yam X (ดีบี แย้ม)
- DB Zquare X (ดีบี ซแควร์)


ราคา Unicode font ชุดที่ 5 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DBFontVol 5

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดที่ 4 จำนวน 11 แบบตัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB Ettaro X (ดีบี เอ็ดตะโร)
- DB Green X (ดีบี กรีน)
- DB InWriting X (ดีบี อินไรท์ติ้ง)
- DB Object X (ดีบี อ็อบเจ็คท์)
- DB ObjectStroke X (ดีบี อ็อบเจ็คท์สโตรค)
- DB Pomma X (ดีบี ผมม้า)
- DB PorPiang X (ดีบี พอเพียง)
- DB Ozone X (ดีบี โอนโซน)
- DB RajDumnern X (ดีบี ราชดำเนิน)
- DB TaGua X (ดีบี ตะกั่ว)
- DB Xtype X (ดีบี เอ็กซ์ไทป์)

ราคา Unicode font ชุดที่ 4 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DBFontVol 4

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ Unicode ชุดที่ 3 จำนวน 10 แบบตัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Mac OS X และ Windows XP
ประกอบไปด้วย

- DB Adman X (ดีบี แอ็ดแมน)
- DB GunEng X (ดีบี กันเอง)
- DB BrandVoice X (ดีบี แบรนด์วอยซ์)
- DB Panda X (ดีบี แพนด้า)
- DB ComYard X (ดีบี คำหยาด)
- DB HuadChai X (ดีบี ฮวดไช้)
- DB Matrix X (ดีบี แมทริกซ์)
- DB Quanthong X (ดีบี ขวานทอง)
- DB YangDung X (ดีบี อย่างดัง)
- DB Ramintra X (ดีบี รามอินทรา)

ราคา Unicode font ชุดที่ 3 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DBFontVol 3


ฟอนต์ลิขสิทธิ์ ชุดที่ 2 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ใช้สำหรับ Mac OS 8.x, 9.x และ Mac OS X (โดยทำงานร่วมกับ Thai Support Plug-in) ประกอบไปด้วย
- DB Diet X
-
DB JariyaTham X
- DB KhaoSan X
-
DB Lim X
- DB NamSmai X
- DB Sharp X
- DB SiKrok X
- DB Steel X
- DB Stick X
- DB ThongLor X
- DB ToonHua X
- DB Wittayu X

ราคา Postscript และ Unicode font ชุดที่ 2 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT) ( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ DB Font ชุดที่ 2 และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DBFontVol 2


ฟอนต์ลิขสิทธิ์ ชุดที่ 1 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ใช้สำหรับ Mac OS 8.x, 9.x และ Mac OS X (โดยทำงานร่วมกับ Thai Support Plug-in) ฟอนต์ชุดปรับปรุงจาก 9 รุ่นเก่า เป็น DB New ประกอบไปด้วย
- DB NewSathorn X
- DB NewPatpong X
- DB NewPrivate X
- DB NewErawan X
- DB NewNarai X
- DB NewThaiText X
- DB NewFongNam X
- DB NewPradit X
- DB NewSurawong X

- DB Template X

ราคา Postscript และ Unicode font ชุดที่ 1 ราคาชุดละ 5,350 บาท (รวม VAT) ( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )

การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ , ความเปลี่ยนแปลงระหว่าง DB เดิม กับ DB New และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DBFontVol 1

 

ฟอนต์ลิขสิทธิ์ รุ่นพิเศษ DB Soda สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ใช้สำหรับ Mac OS 8.x, 9.x และ Mac OS X (โดยทำงานร่วมกับ Thai Support Plug-in) ฟอนต์รุ่นพิเศษ มีน้ำหนักตั้งแต่ UltraLight จนถึง Black สรรพคุณคือ ซ่ากว่า DB FongNam ไม่บาดคอ แต่บาดตาด้วยพรายฟองทั้ง 7

 • ฟองที่ 1 DB Soda UltraLight บางจัด เหมาะกับงานพาดหัวขนาดใหญ่
 • ฟองที่ 2 DB Soda Light ตัวเนื้อเบาสบายแบบ DB FongNam เดิม
 • ฟองที่ 3 DB Soda Normal ใช้เป็นตัวเนื้อก็ได้ ใช้เป็นคำบรรยายที่ปอยต์เล็กๆ ได้ดี
 • ฟองที่ 4 DB Soda Medium ใช้เน้น Soda Light พอได้ เจาะขาวบนพื้นตายสบาย ไม่เสี่ยงหมึกท่วมตัน
 • ฟองที่ 5 DB Soda DemiBold ใช้เน้น Soda Normal พอได้ ใช้เน้น Soda Light พอดี
 • ฟองที่ 6 DB Soda Bold ใช้เน้นเป็นหัวข้อ หัวไม่บอดแม้ใช้ในขนาดปอยต์เล็กๆ
 • ฟองที่ 7 DB Soda Black ใช้เน้นสุดๆ งานพาดหัว

ราคาชุดพิเศษ DB Soda ราคาชุดละ 3,210 บาท (รวม VAT)
( สามารถติดตั้งใช้ได้ 5 เครื่อง )
การสั่งซื้อ
1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อกลับมายังบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์พร้อมจัดส่ง DB ฟอนต์ลิขสิทธิ์ พร้อมใบอนุญาติการใช้ฟอนต์ให้ท่านผ่านทาง email ภายใน 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด ตัวอย่างฟอนต์ DB Soda และใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่ (PDF) DB Soda

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้